D-OBEC ระบบบันทึก สพฐ. ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สำนักอำนวยการ โทร 02 288 5934

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน