D-OBEC ระบบบันทึกการศึกษา สพฐ. และรายงานสารสนเทศเขตพื้นที่ ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สำนักอำนวยการ โทร 02 288 5934

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน