D-OBEC ระบบรายงานสารสนเทศเขตพื้นที่ และ สั่งจอง Diary สพฐ. ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สำนักอำนวยการ โทร 02 288 5934

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน